Logo AK Servis
Komplexní služby v oblasti revizí plynových a tlakových zařízení
Revize plynových zařízení Revize tlakových zařízení Školení a přezkoušení obsluhy Technická dokumentace Odborné konzultace
Uděláme pro Vás
  Revizi plynového zařízení
  Kontrolu plynového zařízení
  Revizi tlakového zařízení
  Odbornou prohlídku ntl kotelny
  Školení a přezkoušení obsluhy
  Dodání technické dokumentace
Novinky od nás a z oboru
Doporučujeme
www.ebola.cz
Hospodářská komora ČR
Novinky od nás a z oboru

Zpět na úvodní stránku
 
 
 Problematika odvodů spalin od spotřebičů kategorie C
 
 Komentář k metodice vydané k Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

Autor: Ing. Jiří Buchta CSc,
Recenzent: Ing. Miroslav Burišin
České sdružení pro technická zařízení Praha (http://www.cstz.cz)
 
 V současné době vydalo Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR metodiku k předpisu nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Důležité je na tomto místě uvést, jak je metodika závazná, cituji ze stanoviska MV ČR-GŘ HZS ČR ze dne 5. Srpna 2011: „Tato metodika je nezávazná, což vyplývá z povahy pojetí „metodiky“. Je určena zejména pro potřebu Hasičského záchranného sboru ČR, kdy jednotlivé složky tuto metodiku též požadovaly. Obsahuje podrobnosti k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, což je předpis v gesci MV-GŘ HZS ČR, tak jako uvedené NV č. 91/2010 Sb. ...“

Komentář k § 1 v oblasti spotřebičů kategorie C nerespektuje základní technické argumenty týkající se této kategorie spotřebičů, je zpracován s neznalostí specifik těchto spotřebičů a s vysokou mírou zavádí zcela nelogické požadavky vytvářející duplicity, které nakonec budou platit uživatelé těchto spotřebičů a tak se opět zavádí opatření ke znevýhodnění jednoho z nejbezpečnějších zdrojů vytápění.

A nyní o co jde. V žádném případě nejde o požární bezpečnost, jak by se správně mělo zdát. Teplota spalin se pohybuje u kondenzačních spotřebičů pod 100 °C, u ostatních pod 150 °C. Podokenní topidla, kde je teplota vyšší, jsou naopak v tomto komentáři vyňata!! Komentář zná jen soustředné odtahy spalin, zatímco se běžně používají i oddělené soustavy přívodu vzduchu a odvodu spalin!! Škoda jen, že v kolektivu autorů je jen Společenstvo kominíků ČR, které jak ukazuje, znění Komentáře specifiku plynových zařízení z hlediska odtahu spalin nevyjasnilo, spíše vzniká dojem o zavedení duplicitních výkonů. V další části tohoto příspěvku se pokusím blíže objasnit některé technické a bezpečnostní aspekty spotřebičů kategorie C, které komentář nevzal v úvahu a tak je jen dobře, že je nezávazný!

Problematika odkouření tzv. turbospotřebičů je stále středem různých diskusí a názorů, zda se u nich mají provádět kominické úkony jednak před uvedením do provozu a jednak za jejich provozu. Protože jsem zjistil, že podstatou problému nejsou technické aspekty, jak by každý očekával, ale v řadě případů nesmyslná aplikace současně platných předpisů a k mému překvapení i z pozadí tlak lobbistických skupin.

Na různých školeních se tak setkáváme s řadou protichůdných názorů. Jedno z názorových spekter tvrdí, že každý odvod spalin, a to i plynového uzavřeného spotřebiče typu „C“, podléhá komickému posouzení, tj. revizi spalinové cesty a dále pak kontrolám spalinových cest, další pak, že odvody spalin od těchto typů spotřebičů s ohledem na specifické vlastnosti a režim provozu těchto spotřebičů kominickým úkonům nepodléhají.

V reálné praxi tak dochází k pořádnému chaosu, kdy v některých případech se na těchto spotřebičích revize spalinové cesty provádí a v jiných, naprosto stejných případech se revize spalinové cesty neprovádí. A tak někde si provozovatel připlatí za tento úkon a někde je ušetřen těchto nákladů. Kde je chyba, že tak banální věc má možnost různé aplikace? Těch chyb je hned několik, a to na samém počátku:

Nedokonalé znění ČSN 73 4201:2010 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv resp. její nepřesné výklady v praxi, kdy na různých školeních slyšíme různé názory.

Nepřesná interpretace ustanovení nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Neschopnost příslušných odborníků domluvit se ve věci aplikace předpisů podle technické logiky, znalosti problematiky, ale zejména absence ochoty a schopnosti diskutovat a nalézat řešení pro praxi, která jednak mají oporu v předpisech resp. jejich racionálním uplatňování a jednak respektují zásadu vytváření rovnocenných podmínek při zohlednění přiměřenosti opatření k řešení rizik, tj. hledání řešení s co nejnižšími náklady a přitom naplňujícího požadavky předpisů a potlačujícího důsledně vlivy různých lobbistických zájmových skupin. Zde na tomto místě je zajímavé zmínit, že jednání svolaného k řešení této problematiky se zúčastnili zástupci prakticky všech zájmových sfér, s výjimkou zástupce Společenstva kominíků. I přes neúčast zástupce kominické profese je důležité, že k jednání došlo, diskuse byla velmi cenná a přijaté závěry jsou následující:

Návrh komentáře k nařízení vlády č. 91/2010 Sb. obsahuje obecný požadavek na provádění revizí spalinových cest před uvedením do provozu s odkazem na vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.

Tento požadavek je v případech plynových spotřebičů dodávaných s odvodem spalin, tj. kotel + odvod spalin, které jsou certifikovány jako systém autorizovanou osobou, neodůvodněný, neboť za provedenou instalaci odpovídá montážní firma zaškolená a pověřená k této montáži výrobcem. Na závěr montáže plynového zařízení, jehož nedílnou součástí je odvod spalin, musí být provedena výchozí revize plynového zařízení podle vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, podle níž posuzuje zařízení revizní technik plynových zařízení, tj. osoba s minimálně úplným středoškolským vzděláním a dokladem o odborné způsobilosti od Technické inspekce České republiky, z hlediska celkové bezpečnosti a shody s platnými předpisy. Provádění další revize spalinové cesty, která by pouze dublovala již provedené úkony, je možno považovat za formální, ničím nezdůvodněný úkon vyvolávající konečnému uživateli pouze další náklady.

Pakliže se provádění revizí u těchto typů spotřebičů odkazuje na vyhlášku č. 268/2009 Sb., je třeba konstatovat, že se v případě plynových spotřebičů typu C nejedná s ohledem na dosahované teploty spalin o požadavek na požární ochranu.

Používaný odkaz na ČSN 73 4201 v případě plynových spotřebičů typu C ukazuje na nutnost neprodleného řešení úpravy definice spalinové cesty v této normě.

Zkušenosti z praxe ukazují, že úkony prováděné držiteli živnostenského oprávnění v oboru kominictví jsou s ohledem na chybějící odbornou přípravu u výrobce spotřebiče nekvalifikované. Tuto přípravu absolvují povinně subjekty s osvědčením k montáži a servisu plynových zařízení.

Návrh komentáře nebyl připraven se všemi zájmovými sférami dotčenými touto problematikou, ale pouze se Společenstvem kominíků.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. stanovuje povinnosti s odkazem na zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, i právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, což je v příkrém rozporu s Ústavou České republiky.

čl. 78 Ústavy: K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení ...

Vydávání právních předpisů je upraveno usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, ve znění pozdějších usnesení (Legislativní pravidla vlády), která vycházejí mj. i z Ústavy ČR. Článek 2 odst. 2 těchto pravidel uvádí:

Při přípravě právního předpisu je třeba dbát, aby právní předpis byl v souladu s právními předpisy vyšší právní síly a s nálezy Ústavního soudu a stal se organickou součástí celého právního řádu,

Podle Metodické pomůcky pro přípravu návrhů právních předpisů (I. část), vypracované autorským kolektivem odboru vládní legislativy Úřadu vlády, pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D., je v kapitole 4 „Obecné zásady zmocňovacích ustanovení“ (týkající se mj. aplikace čl. 2 Legislativních pravidel vlády) uvedeno:

Při koncipování zmocňovacích ustanovení pro vydávání prováděcích právních předpisů je třeba vycházet především z výše uvedených ustanovení Ústavy, Listiny a Legislativních pravidel vlády a souvisejících nálezů Ústavního soudu.

V případě nařízení vlády je třeba rozlišovat, zda jde o nařízení vlády vydávané na základě generálního zmocnění (čl. 78 Ústavy) nebo zda je k vydání nařízení „zmocněna“ (tedy zavázána zákonodárcem) v konkrétním zákoně s tím, že ve druhém případě musí zmocňovací zákonné ustanovení splňovat obecné požadavky kladené na zákonná zmocnění vyplývající zejména z příslušných ustanovení Ústavy a Listiny, resp. nálezů Ústavního soudu, a nařízení vlády může být v takovém případě vydáno jen v mezích příslušného zákonného zmocnění.

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen „zákon“), stanovuje povinnosti ve vztahu ke komínům a spotřebičům pouze fyzickým osobám:

§ 17 Základní povinnosti fyzických osob

(1) Fyzická osoba je povinna

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

(5) Prováděcí právní předpis stanoví některé podmínky požární bezpečnosti podle odstavce 1 písm. a).

Zmocňovací ustanovení k vydání vyhlášky (nebo jiného právního předpisu) pro zajištění požární bezpečnosti při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů u právnických osob a podnikajících fyzických osob neobsahuje zákon záměrně.

Zmocnění k vydání právního předpisu ukládajícího povinnosti vztahující se k pravidelnému čistění a kontrole komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám obsahoval zákon od 1.1.1995 do 1.1.2001.
Odkaz na projednání návrhu s Hospodářskou Komorou ČR není relevantní, neboť HK ČR nezastupuje celou podnikatelskou sféru; podle dostupných informací nebyl materiál projednán např. se Svazem průmyslu a dopravy ČR.

A tak bych rád věřil tomu, že se i v tomto případě najde zdravý rozum, a že ta zařízení, která mají nejnižší míru rizika, nebudou podrobována zbytečným, technicky neopodstatněným úkonům.
Nyní mi dovolte, abych formou zvolených samostatných tematických bloků vytvořil stručnou rekapitulaci problémových oblastí a jejich hodnocení. Věřím, že na závěr si každý odpoví na základní otázku: Je takový úkon nutný nebo nadbytečný?

Co stanoví právní předpisy?
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
§ 24 Komíny a kouřovody

(1) Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem 18) vztažené k předmětnému zdroji znečištění i k okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

Z uvedeného ustanovení tedy jednoznačně vyplývá zajištění revize spalinové cesty. V uvedeném případě se jedná o samostatné trubní vedení spalin a ne o klasickou spalinovou cestu tj. „Kouřovod + komín“. Tuto revizi podle právních předpisů platných v oboru plynových zařízení (vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení ve znění pozdějších předpisů) provádí revizní technik plynových zařízení podle § 4 s odbornou způsobilostí podle § 11. Součástí výchozí revize podle § 6 a provozní revize podle § 7 je prověření též jiných okolností důležitých z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
§ 1 Podmínky požární bezpečnosti

(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.

(3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

V odst. 1 § 1 je uvedeno naprosto jednoznačně, co se rozumí spalinovou cestou:

spalinová cesta = komín a kouřovod

Pokusy odkazovat se na definice „spalinové cesty“, uvedené v jiných předpisech (např. v normách), jsou naprosto nepochopitelné a je nutno je striktně odmítnout. Argumenty pro toto stanovisko jsou následující:

NV uvádí jednoznačně již v § 1 odst. 1, co se rozumí pro účely NV spalinovou cestou: je to komín a kouřovod.

Co přesně je kouřovod, stanoví jednak ČSN 73 4201:2010 a jednak ČSN EN 1443, tj. že se jedná o konstrukční díl pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem.

Pokud tedy není odvod spalin napojen do sopouchu, dospějeme na základě prosté logiky, že se nejedná o kouřovod, a pokud se nejedná o kouřovod, který je napojen na komín, pak na základě stejné logiky se nemůže jednat ani o spalinovou cestu podle §1 odst. 1 NV 91/2010 Sb., ale jde o potrubí pro odvádění spalin, která je nedílnou součástí plynového spotřebiče (čl. 3.3.2.2 ČSN EN 483).

A nyní stručně a schematicky:

133/1985 Sb.
ZÁKON
České národní rady ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně
§ 17
Základní povinnosti fyzických osob

(1) Fyzická osoba je povinna

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

(5) Prováděcí právní předpis stanoví některé podmínky požární bezpečnosti podle odstavce 1 písm. a). NAŘÍZENÍ VLÁDY 91/2010

§ 1

Podmínky požární bezpečnosti

(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru

ZÁVĚR

Na instalované plynové zařízení typu C s odvodem spalin, který je nedílnou součástí plynového spotřebiče, se provede výchozí revize plynového zařízení, jehož nedílnou součástí je posouzení celého provedení včetně provedení odvodu spalin a jeho vyústění. Jakýkoliv další úkon, např. ze strany držitele živnostenského oprávnění v oboru kominictví, je duplicitním úkonem, který navíc nemůže nahradit úkon se specifickým požadavkem na odbornou způsobilost podle vyhlášky č. 85/1978 Sb.:

§ 11 Odborná způsobilost
(2) Pracovník přihlášený k pověření odborné způsobilosti musí být zdravotně způsobilý a musí:
a) mít vysokoškolské vzdělání technického směru a nejméně jeden rok odborné praxe nebo
b) mít úplné střední odborné vzdělání technického směru a nejméně tři roky odborné praxe

Co stanoví technické normy?

Zde stojí za zamyšlení, proč nejsou v nařízení vlády definovány pojmy „komín“ a „kouřovod“. Podle našeho názoru je důvodem skutečnost, že se jedná o obecně používané a zažité pojmy. Poněkud odlišná je situace u pojmu „spalinová cesta“ - ta může být pro různé účely definována různě. Jako příklad uvádíme:

ČSN EN 483 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW
3.3.2.2 spalinová cesta (combustion products circuit): cesta zahrnující spalovací komoru, výměník tepla (kotlové těleso), potrubí pro odvádění spalin a buď mezikus, nebo připojení k ochrannému ústí, jestliže existuje
ČSN EN 297 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW
1.3.3.2 spalinová cesta: cesta zahrnující spalovací komoru, kotlové těleso a cestu umožňující odvádění spalin kouřovodem a komínem do venkovního prostředí včetně spalinového hrdla
ČSN EN 12809 Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody
3.31 spalinové cesty (flueway): část kotle, která je určena k odvádění spalin z ohniště do hrdla pro odvádění spalin
ČSN 73 4201 „Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv“
3.1 spalinová cesta - dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší [ČSN EN 1443]
POZNÁMKA Je to také souhrnné označení pro vedení spalin od spalinového hrdla spotřebiče do volného ovzduší; spalinová cesta je zpravidla tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem, popř. průduchem komínového nástavce, které odvádí spaliny nad střechu budovy. V technicky odůvodněných případech (10.1.1) je spalinová cesta tvořena vývodem spalin (3.11.1).
3.9.1 kouřovod
Konstrukční díl nebo díly určené pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem [ČSN EN 1443]
ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky
3.31 kouřovod (connecting flue pipe)
Konstrukční díl nebo díly určené pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem

1. U právních nebo i jiných předpisů nelze aplikovat svévolně názvosloví z jiných právních nebo jiných předpisů

Slovem „svévolně“ jsou myšleny případy aplikace názvosloví, aniž by byl k tomu učiněn odkaz v daném právním předpisu.
V právních předpisech by se odkazy na názvosloví uvedené v technických normách neměly vyskytovat vůbec, a to z následujících důvodů:

procesy tvorby právních předpisů a tvorby českých technických norem jsou zcela samostatné, tzn., že změnou normy by docházelo ke změně právního předpisu, a to bez vědomí tvůrce právního předpisu; v konečném důsledku by tak skupina nevolených členů příslušné technické normalizační komise mohla tvorbou nové ČSN nebo změnou stávající normy uložit občanům a podnikajícím fyzickým nebo právnickým osobám povinnosti nad rámec zákona (zákon schvalují poslanci, neboli zástupci volení v parlamentních volbách); prosazování kontrol vývodů spalin je přesně oním pokusem nařizovat občanům a firmám to, co jim zákon neukládá (zákon č. 133/1985 Sb. ukládá: „Fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů")
odkaz na ČSN (nebo další „neprávní“ předpis) v právním předpisu v podstatě znamená, že jeho plnění nelze v části, pro jejíž pochopení je nutná znalost ČSN, vyžadovat - uvedené normy nejsou na rozdíl od právních předpisů veřejně přístupné.

ZÁVĚR

Na základě definice spalinové cesty podle čl. 3.3.2.2 ČSN EN 483 je zřejmé, že tato cesta je tvořena výhradně potrubím pro odvod spalin. Podle definice kouřovodu čl. 3.9.1 ČSN 73 4201 je nepochybné, že jde o konstrukční díl určený pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem. Kotle provedení C podle ČSN EN 483, vyjma kotlů provedení C6, jsou uváděny na trh společně s potrubím pro přivádění spalovacího vzduchu a pro odvádění spalin. Jde tedy o systém kompletního výrobku, který je takto vyroben, dodáván a certifikován jako systém a nedělitelný celek. Montáž těchto výrobků musí být realizována subjekty s platným oprávněním a osobami s platným osvědčením odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Montéři musí absolvovat školení u výrobce resp. dodavatele výrobku. Montáž musí být provedena v souladu s návodem pro instalaci a užívání, který je nedílnou součástí dodávky výrobku podle NV 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

Na závěr montáže plynového spotřebiče provedení C musí být zajištěna dodavatelskou organizací před uvedením do provozu výchozí revize a vyhotovení zprávy o revizi, která je součástí dodávky zařízení. Z toho je jednoznačně zřejmé, že na instalovaných spotřebičích provedení C, které nemají potrubí odvodu spalin napojené do sopouchu (kouřovod) a komínového průduchu, se žádná další revize spalinové cesty neprovádí.

 
 10.10.2011


© AK Servis, 2000-2023