Logo AK Servis
Komplexní služby v oblasti revizí plynových a tlakových zařízení
Revize plynových zařízení Revize tlakových zařízení Školení a přezkoušení obsluhy Technická dokumentace Odborné konzultace
Uděláme pro Vás
  Revizi plynového zařízení
  Kontrolu plynového zařízení
  Revizi tlakového zařízení
  Odbornou prohlídku ntl kotelny
  Školení a přezkoušení obsluhy
  Dodání technické dokumentace
Novinky od nás a z oboru
Doporučujeme
www.ebola.cz
Hospodářská komora ČR
Novinky od nás a z oboru

Zpět na úvodní stránku
 
 
 Revizní kniha plynových spotřebičů (50 a více kW).
 
 Povinnost montážní organizace (obecně).
 
 Revizní kniha jako předtištěný materiál není, ani nemůže být, na trhu k dispozici. Jedná se totiž o dokumentaci, která je zpracovávána pro konkrétní plynový spotřebič se jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a větším. Jedná se tedy vždy o unikátní svazek technických textových, obrazových a výkresových dokumentů.

Náležitosti revizní knihy jsou obecně popsány v TDG 919 01 „Revizní kniha plynových spotřebičů“ následovně:

Revizní kniha obsahuje tyto doklady:

* titulní list, na kterém je uveden název plynového zařízení, pro které je revizní kniha zpracována, jeho přesná specifikace (např. výrobní číslo) a umístění, zpracovatel revizní knihy a datum zapečetění revizní knihy s podpisem zpracovatele
* list s obsahem revizní knihy, kde se zaznamenávají pořadová čísla dokladů, název dokladu a počet listů jednotlivých dokladů
* technická data charakterizující dané plynové zařízení (např. jmenovitý výkon, rozměry)
* schéma celkového sestavení plynového zařízení, včetně legendy
* technický popis (technická zpráva) plynového zařízení
* hodnoty nastavení jednotlivých zabezpečovacích prvků včetně doporučených termínů jejich kontroly
* příslušné doklady o použitých výrobcích
* doklady o kvalifikaci svářečů, včetně čísel jejich razidel
* doklady o tlakových, funkčních a případně jiných zkouškách
* výchozí revizní zprávy (včetně revizních zpráv zařízení souvisejících)
* výkresovou dokumentaci skutečného provedení
* podklady pro zpracování místního provozního řádu v rozsahu ČSN 38 6405
* ostatní související doklady
* deset listů pro zaznamenávání změn během provozu a dodatečné doplnění dokladů

Revizní kniha má formát A4. Jednotlivé doklady jsou uspořádány podle obsahu a očíslovány vzestupnou řadou. Celý obsah revizní knihy se ukládá do desek, které omezí poškození a znehodnocení dokladů. Dokumentace, která je součástí revizní knihy, nemusí být svázána, pokud je jiným způsobem zajištěno její založení v revizní knize. V tomto případě musí být v obsahu revizní knihy konkrétně uvedeny výkresy (např. uvedením čísla výkresu, včetně specifikace provedených změn), které jsou k revizní knize pouze přiloženy.

Zapečetění revizní knihy se provede takovým způsobem, aby se vyloučila možnost vyjmutí jednotlivých dokladů z revizní knihy.

Zpracování revizní knihy je předepsáno některými předpisy, např. ČSN 07 0703 „Plynové kotelny“.

Povinnost zajistit zpracování revizní knihy a její předání provozovateli (uživateli) plynového zařízení má právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zařízení montovala, zajišťovala jeho zkoušky a zpracování výchozí revizní zprávy plynového zařízení. Jestliže montáž plynového zařízení provádí více subjektů, pak zpracování revizní knihy s využitím podkladů od těchto subjektů a její předání provozovateli zajišťuje oprávněná organizace, která plynové zařízení uvedla do provozu (užívání).

Revizní knihu je nutno před jejím předáním provozovateli (uživateli) prověřit z hlediska obsahu a věcné správnosti údajů, dokumentace a dokladů. Po kladném výsledku prověření se revizní kniha zapečetí, přičemž se uvede datum zapečetění a jména a podpis toho, kdo knihu zapečetil. Doporučuje se, aby prověření a zapečetění provedl revizní technik plynového zařízení s příslušným rozsahem osvědčení – pokud možno ten, který zpracoval výchozí revizní zprávu zařízení.

Do revizní knihy se zaznamenávají během provozu veškeré údaje o zásazích a opatřeních na plynovém zařízení, které mají vliv na bezpečnost provozu. Obsahuje proto řadu dokumentů a údajů, jako jsou technické údaje, návody, schémata atp.

Zpracování revizní knihy a její předání provozovateli (uživateli) plynového zařízení zajišťuje právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zařízení montovala, zajišťovala jeho zkoušky a zpracování výchozí revizní zprávy plynového zařízení.
 
 25.07.2010


© AK Servis, 2000-2023