Logo AK Servis
Komplexní služby v oblasti revizí plynových a tlakových zařízení
Revize plynových zařízení Revize tlakových zařízení Školení a přezkoušení obsluhy Technická dokumentace Odborné konzultace
Uděláme pro Vás
  Revizi plynového zařízení
  Kontrolu plynového zařízení
  Revizi tlakového zařízení
  Odbornou prohlídku ntl kotelny
  Školení a přezkoušení obsluhy
  Dodání technické dokumentace
Novinky od nás a z oboru
Doporučujeme
www.ebola.cz
Hospodářská komora ČR
Novinky od nás a z oboru

Zpět na úvodní stránku
 
 
 Vyjádření k diskusi
 
 Přetištěno z Kominického věstníku jako příspěvek p. Emila Morávka
 
 Proč prozřeli?

Plných deset let prováděli kominíci jako autorizované osoby měření účinnosti spalování a měření množství vypouštěných látek u malých zdrojů znečišťování ovzduší.
K této činnosti byli zmocněni zákonem č. 86/2002 Sb. o ovzduší. Novým zákonem č. 201/2012 Sb., který vstoupil v platnost 1. září 2012, byla tato činnost zrušena, protože na Ministerstvu životního prostředí zvítězil názor, že je zbytečná, přestože stav ovzduší zvláště v zimním období svědčí o něčem jiném.
Zrušení měření velmi pochvalně komentovalo Česká společnost pro technická zařízení (ČSTZ) na svých webových stránkách přibližně slovy „po několikaletém úsilí se nám podařilo dosáhnout zrušení nesmyslného měření".
A ejhle, než se rok s rokem sešel, spatřila světlo světa změna TPG 70401 a je v ní stanoven požadavek měření bsahu CO ve spalinách!
Co asi bylo důvodem tak radikální změny názorů vedení ČSTZ, není těžké uhodnout, jde o peníze, o které měli starost již dříve, ale v opačném gardu. Litovali zákazníky, že prý musí zbytečně platit.
Je také nepochopitelné, že by měli servisní pracovníci plynových spotřebičů provádět měření komínového tahu. Na základě jakého oprávnění či odbornosti? Odborná způsobilost pro tuto činnost je jasně stanovena. Již dnes máme případy, kdy servisní technik prováděl měření komínového tahu při venkovní teplotě 30 stupňů C, bez toho aniž by spustil spotřebič. Žel, tvůrci změny TPG vycházeli pouze ze svých osobních „odborných" znalostí této problematiky a proto si vlastně ani nemohli uvědomit, že pro měření komínového tahu existují i přesně stanovená pravidla a není to prostě jen strčit čidlo „nějakého" přístroje do díry ve spalinové cestě.
Ponesou tedy „plynaři" i odpovědnost za případné nehody způsobené nedostatečnou funkcí spalinové cesty?
Není to tak dávno, kdy se jeden z vrcholných představitelů ČSTZ vyjádřil v médíích, že „při nefunkční spalinové cestě k otravě CO nemůže dojít, spaliny se v místnosti naředí".
Jsou tedy požadavky TPG 704 01 na kontrolu odvodu spalin ve světle vyjádření zástupců ČSTZ v médiích a na různých školeních oprávněné, nebo jde pouze o to, jak vytáhnout ze zákazníků více peněz?
Je zajímavé, že dnes zástupci ČSTZ nutnost měření CO již nekritizují. Otazníků spojených se změnou TPG 70401 je samozřejmě víc a postupně se k nim zřejmě ještě dostaneme. Proto je velká škoda, že Český plynárenský svaz při tvorbě této změny neoslovil Společnost kominíků ČR v průběhu připomínkového řízení. Pokud je mi známo, nebyla tato změna odsouhlasena ani v jiných profesních sdruženích, či technických komisích při ÚNMZ.
Jinak řečeno - takový interní předpis si vlastně dnes může vytvořit a vydat každý. Je jen otázkou, jak odpovědně si přitom počíná a zda jsou ti, kterých se takový předpis týká (včetně zákazníků), povinni jeho jednotlivá ustanovení naplňovat.

EMIL MORÁVEK
 
 08.10.2013


© AK Servis, 2000-2023