Logo AK Servis
Komplexní služby v oblasti revizí plynových a tlakových zařízení
Revize plynových zařízení Revize tlakových zařízení Školení a přezkoušení obsluhy Technická dokumentace Odborné konzultace
Uděláme pro Vás
  Revizi plynového zařízení
  Kontrolu plynového zařízení
  Revizi tlakového zařízení
  Odbornou prohlídku ntl kotelny
  Školení a přezkoušení obsluhy
  Dodání technické dokumentace
Novinky od nás a z oboru
Doporučujeme
www.ebola.cz
Hospodářská komora ČR
Novinky od nás a z oboru

Zpět na úvodní stránku
 
 
 Změny v zákoně (např. kotelny v panelácích)
 
 Kontroly ze strany SEI mohou (např. společenství vlastníků bytových jednotek) "odměňovat" !
Platnost zákona (pro kotelny) je od 1.1.2013
 
 Částka 117/2012 Sb.
318/2012 Sb. Zákon ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost: dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o ustanovení §6 odst. 4 až 7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015, a ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o ustanovení §7 odst. 4 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Čl. I

5. V §2 odst. 1 písmena m) a n) znějí:
„m) průkazem energetické náročnosti dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy,
n) energetickým auditem písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci,“

6. V §2 odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:
„o)energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení,“......

8. V §2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) až w), která znějí: ...
w) budovou s téměř nulovou spotřebou energie budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

9. V §3 odst. 1 se za slova „v souladu“ vkládají slova „s potřebou zabezpečit základní funkce státu a“ a za slovo „rozvoje“ se vkládají slova „i za krizové situace“.

§6 Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie
(3) Dodavatel kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel (dále jen „vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů“) je povinen uvést pravdivé, nezkreslené a úplné informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení a jejich energetickou účinnost v technické dokumentaci nebo návodu na použití.

§6a Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů
(1)U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen
a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,
b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,
c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3 písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

(2)U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen
a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému,
b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole klimatizačního systému ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,
c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3 písm. d) a předložitministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

(3) Při kontrole provozovaných kotlů, tepelných rozvodů a klimatizačních systémů musejí být splněny tyto podmínky
a) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, které nejsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu může provádět pouze příslušný energetický specialista podle §10 odst. 1 písm. c) nebo osoba podle písmene d),
b) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu, provádí držitel této licence na výrobu tepla a držitel licence na rozvod tepla,
c) kontrolu klimatizačních systémů může provádět pouze příslušný energetický specialista podle §10 odst. 1 písm. d) nebo osoba podle písmene d)
d) kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontroly klimatizačních systémů včetně zpracování příslušné zprávy může provést a zpracovat také osoba usazena v jiném členském státě Unie ...,
e) zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie podle odstavce 1 a klimatizačních systémů podle odstavce 2 musejí být zpracovány objektivně, nestranně, pravdivě a úplně.

(4)Povinnost podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost...

(5) Rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontrolách klimatizačních systémů stanoví prováděcí právní předpis.
 
 02.03.2013


© AK Servis, 2000-2023